กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

นายอดิศร  กมลกลทีป์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

 

 

 

    

   pian  
          นายไพรัช  เทียนน้อย             
    เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
  

    

 

  

ann

น.ส.สุรีพร สรวงสมบูรณ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล