รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสัตวแพทย์/ปศุสัตว์จังหวัด

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

สัตวแพทย์จังหวัด

1. นายเสริม ศรีวรรธนะ                     2486-2493

2. นายบริสุทธิ์ บัณฑิตวงษ์                  2493-2496

3. นายอำนาจ วังษาภรณ์                   2496-2497

4. นายภณิต ศนาลัย                         2497-2516

5. นายสันติ วิชัยคำมาตย์                   2516-2516

6. นายประพนธ์ นิยมพลานึก              2516-2518

ปศุสัตว์จังหวัด

            1.นายจินดา วัจนะพุกกะ                 2518-2519

            2. นายประชิต สันตระกูล                 2519-2522

            3. นายปรีชา นิลอัยยกา                  2522-2523

            4. นายสุเมธ บุญพาณิชย์                 2523-2523

            5. นายอุดม อาจมังกร                    2523-2524

            6. นายสาโรช มหาขันธ์                   2524-2526

            7. นายสงวน กฤษณธรณิศ               2526-2530

            8. นายพล จันทวัฒน์                      2530-2531

            9. นายบุญเกื้อ หิรัญศรี                   2532-2532

            10. นายสุพงษ์ พงษ์ประดิษฐ์            2532-2542

            11. นายนิโรจน์ วัจนะภูมิ                2542-2544

            12. นายนิพัทธ์ รุ่งเรือง                   2544-2546

            13. นายสมโพธิ์ ศรมยุรา                 2546-2549

            14. นายสถิตย์ สมทรง                    2551-2555

            15. นายภัทรกร เชื้อชมพูภากร          2556-2557

            16. นายเกษตร สุวรรณเพชร             2557-2558

            17. นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์         2558-2560

            18. นายชุมพล บุญรอด                   2560-2561

            19. นายธนวรรษ เทียนสิน               2561-2561

           20. นายวรากร จิตรหลัง                  2561–2563

        21.นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ 2563 - ปัจจุบัน