วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรนำการพัฒนาปศุสัตว์ไทย
ให้เจริญก้าวไกลส่งไทยเป็นผู้นำอาเซียน”

พันธกิจ

1.วิจัยและพัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
2.พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้มีคุณค่าได้มาตรฐาน
3.ป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาโรคสัตว์
4.กำกับ ดูแล และอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง