ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองปราจีนบุรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาดี

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านสร้าง

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอประจ้นตคาม

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมโหสถ