หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 

นายวัชรพงษ์ ศรีตัมภวา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 

 

 

หมอนท 1

นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 

 
 

10077 123

นายธีรพงษ์  เหรียญอารีย์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

น.ส.อารีล้กษณ์ แสงเพ็ชร
นักวิชาการสัตวบาล

 

 

นางสาวชนัญชิดา  เตียงตระกูฬ
นักวิชาการสัตวบาล

 

no images
นางสาวปารณีย์ แดงศรี
นักวิชาการสัตวบาล

 

no images
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสัตวบาล