หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

M tok

นายวัชรพงษ์ ศรีตัมภวา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 

หมอนท_1.jpg

นายคณณัฏฐ์  บุณณ์มั่งมีปภา  
    นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

 


 

noynar_111111.jpg
นางสาวธมลวรรณ  บุณยรัตพันธุ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 

 

 

น.ส.อารีล้กษณ์ แสงเพ็ชร
นักวิชาการสัตวบาล

 

 

นางสาวชนัญชิดา  เตียงตระกูฬ
นักวิชาการสัตวบาล

 

no images
นางสาวปารณีย์ แดงศรี
นักวิชาการสัตวบาล

 

eiw new
นางสาวพัชรินทร์  หนูกาย
เจ้าพนักงานสัตวบาล