หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 

นายสัณห์  ภัทรพิพัฒน์โภค
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 
 

 

 

 

      น.ส.ธมลวรรณ  บุณยรัตพันธุ์

        นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

   

tangmo new      น.ส.วราภรณ์  สว่างภักดิ์

         นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

       

   

fern123456          น.ส.นันทพร    ผาสุข

         นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ