หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 

นายสัณห์  ภัทรพิพัฒน์โภค
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 
 

tangmo new      น.ส.วราภรณ์  สว่างภักดิ์

         นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

       

   

monaporn123        นางสาว มนภรณ์ เกษรศรี

         นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ