ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

  p poo  
 

นายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ

สัตวแพทย์ อาวุโส 

รก.หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 
   sukunya2  
 นางสาวสุกัญญา  อาษา  
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  
     ploy ...............................................  
 

นางสาวพิชชากรณ์  เอี่ยมทัศน์ 

 
  จนท.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
  no images  
  นางสาวนาริชซ่า  วาดี  
  นักจัดการงานทั่วไป