95699482 2347856675515191 5963913229842251776 o

เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกับ #กรมปศุสัตว์ #เยียวยาเกษตรกร

หากตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรแล้ว พบสถานะว่า “มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์รอบแรก (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2563)”

แสดงว่า กรมปศุสัตว์ ได้คัดกรองรายชื่อ เพื่อส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงการคลัง ดำเนินการคัดกรองรายชื่ออีกชั้นหนึ่ง เพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน และหากตรวจสอบแล้วมีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่กำหนด ก็จะได้รับการเยียวยากรณีได้รับผลกระทบ COVID-19 เดือนละ 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.)

โดยสามารถเช็คสถานะการได้รับสิทธิ์เยียวยาพร้อมทั้งขั้นตอนการรับเงินเยียวยาได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยีhttp://xn--12ca3d6baib0au2g8g.com/ หรือ https://agri.baac.or.th/ ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไปค่ะ

หมายเหตุ : สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไม่ทันรอบแรก (30 เม.ย. 2563) ท่านสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ