94258570 2335604420073750 6499370423292002304 o

การตรวจสอบการ #ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ #กรมปศุสัตว์

ท่านสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ได้ ดังนี้

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png");">🔸Website : http://chkregislives.dld.go.th/regislives/
หรือ
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png");">🔸LINE Official กรมปศุสัตว์

1. แอด Line Official กรมปศุสัตว์ : @dldthailand หรือ https://lin.ee/4uZSAjz
2. เข้าไปที่เมนู “ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร” ด้านล่าง
3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1/16/1f539.png");">🔹หาก #เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ ”มีชื่ออยู่ในทะเบียน”
https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/tf3/1/16/1f539.png");">🔹หาก #ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร จะแสดงข้อความ “ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์”

https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t72/1/16/1f538.png");">🔸หากต้องการขึ้นทะเบียนรายใหม่
โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวบุคคล ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์