📣📣อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน "งานเปิดแปลง แถลงข่าว การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้รวบรวม และผู้ซื้อ @วังตะเคียน" ตามนโยบายลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน "งานเปิดแปลง แถลงข่าว การผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้รวบรวม และผู้ซื้อ @วังตะเคียน" ตามนโยบายลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ แปลงผลิตข้าวโพดพร้อมฝัก ของนายมนตรี บ่อจักพันธ์ เกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 5 ต.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยมี นางวัชราภรณ์ แตงหมี นายอำเภอกบินทร์บุรี นายวรฉัตร วิรัชลาภ ปศุสัตว์เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้นายวินัย ลักษณะวิลาศ เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายพิษณุ โกมล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมให้การต้อนรับและร่วมงานในครั้งนี้
สำหรับการผลิตข้าวโพดพร้อมฝักเพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ นับเป็นวัตถุดิบอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูง เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์และข้าวโพดเมล็ดที่นำไปผสมในอาหารสัตว์ โดยพบว่าเกษตรกรที่ใช้ข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นอาหารสำหรับโคนม สามารถให้น้ำนมได้ 14 กิโลกรัม/ตัว/วัน ถ้าเปรียบเทียบกับพืชอาหารชนิดอื่น ซึ่งให้น้ำนมได้ 12 กิโลกรัม/ตัว/วัน และที่สำคัญข้าวโพดต้นสดพร้อมฝักเป็นพืชที่มีศักยภาพทั้งด้านการผลิตและการตลาด สามารถปลูกทดแทนสินค้าหลักอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ขายเฉพาะเมล็ด (อายุเก็บเกี่ยว 120 วัน) ได้ แต่ปัจจุบันพบว่าปริมาณการผลิตข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนม ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมปศุสัตว์ จึงได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกและจำหน่ายข้าวโพดต้นสดพร้อมฝัก เพื่อให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมนำไปใช้ทำอาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตมากกว่าการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อขายเมล็ดและหญ้าเนเปียร์

 

cats 123

533148 0 123

533149 0 123

cats 12345

cats 123456

S 1769651 0 123

S 1769653 0 123

533151 0 123

S 1769647 0 123

cats 1234