การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ รอบที่ 1/2567

ข้าราชการ : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

พนักงานราชการ: แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

ตัวชี้วัด รอบที่ 1/2566   <<รายละเอียด>>  ไฟล์ excel <<รายละเอียด>