การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และพนักงานราชการ รอบที่ 2/2565 <<รายละเอียด>>

ข้าราชการ : แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

พนักงานราชการ: แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ <<รายละเอียด>>

ตัวชี้วัด รอบที่ 2/2565 <<รายละเอียด>>  ไฟล์ excel <<รายละเอียด>>