สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ

 

   นายก้องศักดิ์ บุดดาวงศ์  
ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ

kannika123

นางสาวกรรณิการ์ เผือกสีสุข

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

นายเด่นชัย  คำแก่นแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล