สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ

 

   นายก้องศักดิ์ บุดดาวงศ์  
ปศุสัตว์อำเภอศรีมหาโพธิ

suriya

นายสุริยา  บุญส่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

นายเด่นชัย  คำแก่นแก้ว

เจ้าพนักงานสัตวบาล