สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี

 

 

prasert

นายประเสริฐ  ก้อนสันทัด
ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี

 

 

นายมงคล สนมะเริง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  เรืองสา
เจ้าพนักงานสัตวบาล