ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภาคความรู้และครั้งที่ 2และภาคความสามารถและทักษะเฉพาะ <<รายละเอียด>>