49127 22072563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ได้จัดอบรม"ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรองโครงการปศุสัตว์ OK" ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมรับฟังการบรรยาย จำนวน 30 ราย

49124 22072563

 

112889 22072563

49113 22072563

49120 22072563

49110 22072563