วันที่ 9 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์วรวิชญ์ วราอัศวปติ เลขานุการกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ปฏิบัติงานในโค-กระบือ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 123961 9062563

123962 9062563

123964 9062563

123965 9062563

     วันที่ 4 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอรายงานผลการดำเนินงานการทำวัคซีนโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse sickness ; AHS) จำนวน 40 ตัว เกษตรกร 5 ราย ดังนี้

4JUN2020 1 AHS new

4JUN2020 2 AHS

S 17088575 AHS

273036 AHS

582199 AHS

S 26755211 30032563

   วันที่ 28-29 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์และเจ้าหน้าที่ เดินทางไปติดตามสถานการณ์ และ เฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า(African Horse Sickness) พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ยังไม่พบการเกิดโรคดังกล่าว

S 26755213 30032563

S 26755214 30032563

คณะอนุกรรมการพร้อมทีมสัตวแพทย์ตรวจเยี่ยม  Aafari Wildlife Park อำเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรี

ประธานอนุฯม้าลาย คณะอนุกรรมการ พร้อมทีมสัตวแพทย์ปฏิบัติการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าวางยาสลบและเก็บตัวอย่างเลือด/วางแผนสำรวจติดตามโรคในม้าลายเพื่อเฝ้าระวังโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในม้าลายอย่างต่อเนื่อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 คณะอนุกรรมการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ในม้าลาย นำโดย รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการฯ รศ.สพ.ญ.นันทริกา ชันซื่อ น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์สวนสัตว์ จากองค์การสวนสัตว์ฯ และคณะทำงานด้านสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

ได้เข้าปฏิบัติงานดำเนินการวางยาสลบม้าลายเพื่อเก็บตัวอย่างเลือดสำหรับการสำรวจ เฝ้าระวัง โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) Bonanza Exotic Park จ.นครราชสีมา ในช่วงเช้ามืดวันนี้ โดยการวางยาสลบม้าลาย และเก็บตัวอย่างเลือด ม้าลายสามารถฟื้นตัวได้ดี ต่อมาคณะทำงานได้เดินทางต่อไปยัง Safari Wildlife Park อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และ บจก.เลย์ลินก้า อ.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงบ่าย เพื่อหารือแผนสำรวจข้อมูลและเตรียมความพร้อมของสถานที่ การดำเนินงาน ความปลอดภัยของการปฏิบัติงาน ต่อตัวสัตว์และบุคคล โดยคำนึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และทีมสัตวแพทย์เพื่อดำเนินการตามแผนงานสำรวจโรคของกรมปศุสัตว์

การสำรวจข้อมูลของโรค AHS นี้ ในกลุ่มม้าลาย จะเป็นประโยชน์ในการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคนี้ให้หมดไปจากประเทศไทย นำไปสู่การขอคืนสถานภาพปลอดโรคจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ให้เร็วที่สุดต่อไป

 

S 8560654 20052563

158223 20052563

158228 20052563

S 8560655 20052563

534064 20032563

     วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาร้า อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ เป็นการสร้างภูมิป้องกันโรคและลดปริมาณสัตว์ที่เป็นพาหะของโรค โดยมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่อาสาปศุสัตว์ในพื้นที่จำนวน 21 หมู่บ้าน จำนวน 2,453 โด๊ส ในการนี้ ท่านนายอำเภอบ้านสร้าง พร้อมด้วย ปศุสัตว์อำเภอ และท้องถิ่นอำเภอ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

534065 20032563

534066 20032563

534067 20032563

534074 20032563