59161 22012563

วันที่ 15 - 22 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอและเจ้าหน้าที่ ออกตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ณ ตลาดสดเทศบาล และตลาดนัดต่างๆ เพื่อตรวจสอบเอกสารจากแหล่งที่มาของสัตว์ เอกสารประกอบกิจการฆ่าสัตว์ และใบอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสัตว์ ตลอดจนถึงด้านสุขอนามัยของผู้จำหน่ายและสถานที่จำหน่าย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ซื้อเนื้อสัตว์ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปี 2563

59167 22012563

59159 23012563

690707 22012563

278580 22012563

278577 22012563

S 13393929 23012563

7508 22012563

59163 22012563