ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2565

 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุลการ(IDP)  <<รายละเอียด>>