ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2565

 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุลการ(IDP)  <<รายละเอียด>>  

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 1.  ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์  <<รายละเอียด>>

                              2.  การดำเนินการ  แจ้งแผนการพัฒนาบุคลากร    <<รายละเอียด>> 

                                                         แบบทดสอบการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา    <<รายละเอียด>> 

                                                         โครงการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา   <<รายละเอียด>> 

                                                         คำสั่งคณะทำงาน    <<รายละเอียด>> 

                                                                  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม  <<รายละเอียด>>

                                                                  ภาพประกอบการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา <<รายละเอียด>>

                                3. ประเมินผลการเรียนรู้ คู่มือการเขียนหนังสือราชการ   <<รายละเอียด>>  

                                                                แบบทดสอบก่อนอบรม   <<รายละเอียด>>    <<รายละเอียด>>    <<รายละเอียด>>  

                                                        แบบทดสอบหลังอบรม   <<รายละเอียด>>    <<รายละเอียด>>    <<รายละเอียด>>    

                             4. รายงานผลการพัฒนา    <<รายละเอียด>>     <<รายละเอียด>>