ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2564

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2564

 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุลการ(IDP)  <<รายละเอียด>>   <<รายละเอียด>>

 

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 1.  ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ <<รายละเอียด>>     <<รายละเอียด>>     

                              2.  การดำเนินการ    คำสั่ง  <<รายละเอียด>> แจ้งแผน <<รายละเอียด>> โครงการฯ <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>   <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

                              3. ประเมินผลการเรียนรู้     <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>><<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>><<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>    

                              4. รายงานผลการพัฒนา    <<รายละเอียด>>