ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2564

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2564

 แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุลการ(IDP) <<รายละเอียด>>    ณ 13 มกราคม 2564

                                                                                    <<รายละเอียด>>   <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>   ณ 17 มีนาคม 2564

 

 

 หลักฐานประกอบตัวชี้วัด 1.  ประชุมชี้แจงประชาสัมพันธ์ <<รายละเอียด>>     <<รายละเอียด>>     

                              2.  การดำเนินการ    <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>   

                              3. ประเมินผลการเรียนรู้   <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>                                                                    <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>   

                              4. รายงานผลการพัฒนา  <<รายละเอียด>>   <<รายละเอียด>>    <<รายละเอียด>>                                                                                      <<รายละเอียด>>