ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2562

 

 

 แบบฟอร์ม IDP: A     แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) <<รายละเอียด>>                                                              แบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล(IDP) <<รายละเอียด>>   

 

 

แบบฟอร์ม IDP:B  แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  <<รายละเอียด>>           

 

 

หลักฐานประกอบตัวชี้วัด     1 <<รายละเอียด>> 

                                2 <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

                                3 <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>                                                            <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>

                                4 <<รายละเอียด>>