ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2563

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2563

 

 

 แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์ <<รายละเอียด>>   

 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน <<รายละเอียด>>

 

 

1. หลักฐานขั้นตอนการวางแผน <<รายละเอียด>>

2. หลักฐานขั้นตอนการดำเนินงาน <<รายละเอียด>><<รายละเอียด>><<รายละเอียด>><<รายละเอียด>>

3. หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ <<รายละเอียด>>

4.หลักฐานขั้นตอนการติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ <<รายละเอียด>>