ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร :  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2563

 

 

รายละเอียดตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2563

 

 

 แบบฟอร์มสรุป HRD <<รายละเอียด>>   

 หลักฐานประกอบตัวชี้วัด     1.  ประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์   <<รายละเอียด>> 

                                         2.  การดำเนินการ  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

                                                                      <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>

                                         3.  ประเมินผลการเรียนรู้ <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>                                                            <<รายละเอียด>>  <<รายละเอียด>>

                                        4. รายงานผลการพัฒนา <<รายละเอียด>> <<รายละเอียด>>