วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายประเสริฐ ก้อนสันทัด ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ กิจการแปรรูปชิ้นส่วนไก่เนื้อ ผลิตวันละ 52 ตัน มีผู้ปฏิบัติงานในโรงงานประมาณ 1,400 คน มีระบบคัดกรองบุคคลและยานพาหนะเข้า-ออกโรงงานโดยเคร่งครัดและให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMHTTA และบริษัทมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

 

49615 su

49618 su

49626 su

49620 su