นายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 

Donut new123

นายณัฐพล   รณภูมิ

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

 

 

chana123125 fon008123 pui123
นายชนะ  เปลื้องกลาง  นางสาวน้ำฝน  โกเฮง   นางสาวสุนิสา  สิงห์หาญ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล