4df3c93d086607dc029124ddd1b472a9 Q1

1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Q2

 

 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Q3