กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 

 

นายอดิศร  กมลกลทีป์
นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

 

 

 

    

 supaporn 123
                นางสาวสุภาพร  ศรีม่วง
          เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

    

 

  

 
น.ส.สุรีพร สรวงสมบูรณ์
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล