หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 

นายสัณห์  ภัทรพิพัฒน์โภค
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 
 

 

 

     

  น.ส.ธมลวรรณ  บุณยรัตพันธุ์

นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

 

suput 123

        นายสุภัฐ  ยงพิศาลภพ

           นายสัตวแพทย์ปฏบัติการ