หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 

นายวัชรพงษ์ ศรีตัมภวา
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 
 

นายวัฒนา   แสงปัญญา
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
 

 

น.ส.อารีล้กษณ์ แสงเพ็ชร
นักวิชาการสัตวบาล

 

 

นางสาวจินตนา แย้มกมล 
นักวิชาการสัตวบาล

 

no images
นางสาวปารณีย์ แดงศรี
นักวิชาการสัตวบาล

 

นางสาวสุวพิชญ์  โสมอินทร์
เจ้าพนักงานสัตวบาล