สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี

 

 

นายสาโรจน์ วงษ์เจริญสมบัติ
ปศุสัตว์อำเภอกบินทร์บุรี

 

 

นายมงคล สนมะเริง
เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

 

 

 

นายเสฏฐวุฒิ  เรืองสา
เจ้าพนักงานสัตวบาล