ฝ่ายบริหารทั่วไป

  

นายเฉลิมชัย  ชัยพิเนตร

         สัตวแพทย์ชำนายงาน          รักษาราชการแทน

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

 

    ............................................... no picture
 นางสาวสุกัญญา  อาษา -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
     
  นางสาวศิริกุล  ตระกูลเกิด  
  นักจัดการงานทั่วไป