นายชัชชาย  เต็งหงษ์เจริญ

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 

pui010 1111111
นายชนะ  เปลื้องกลาง            นางสาวน้ำฝน  โกเฮง         นางสาวสุนิสา  สิงห์หาญ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล