S 7774222 111111

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับบริษัทที่เกียวข้องกับธุรกิจผู้เลี้ยงสุกรโดยมีท่านรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) สถานการณ์โรคในประเทศเพื่อนบ้าน การดูแลความสะอาด การเฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคในฟาร์มหรือพื้นที่เลี้ยงสุกรรายย่อย ฯลฯ สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดโรคและลดความสูญเสียในการเลี้ยงสุกร  ณ โรงแรมแคนทารี่ กบินทร์บุรี  อ.กบินทร์บุรี  จ.ปราจีนบุรี

S 23314457 11111

S 23314462 1 11111