foto1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสถิติ

     ****สถิติผู้เข้าชม****     

 

 

Login Form

การให้บริการ

 การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ 

 บริการจำหน่ายวัคซีน

 ขอตรวจประเมินหลักเกณฑ์  การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ลงสัตว์ปีก)

 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ศูนย์มาตรฐานฟาร์ม

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติผู้เยี่ยมชม

1286646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
70
593
1090
1283656
11251
12843
1286646

Your IP: 54.82.99.169
Server Time: 2019-03-26 02:41:43

 

 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  ตามมาตรา  ๙

 

    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.  ๒๕๔0  มีขึ้นเพื่อรองรับ “สิทธิได้รู้”  (rights to know)  ของประชาชนซึ่งเป็นแกนสำคัญของสังคมประชาธิปไตย 
    กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ขอนำเสนอเรื่องมาตรา  ๙  ซึ้งกล่าวถึงข้อมูลข่าวสารที่สามารถนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับรู้  ภายใต้บังคับมาตรา  ๑๔  และมาตรา  ๑๕  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้  ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
(๑)   ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(๒)   นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา  ๗ปีที่กำลังดำเนินการ
(๓)   คู่มือหรือคำสั่ง  แผนงาน   โครงการ  และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
(๔)   คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(๕)   สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา  ๗  วรรคสอง
(๖)   สัญญาสัมปทาน  สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
(๗)   มติคณะรัฐมนตรีหรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี  ทั้งนี้  ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ  รายงานข้อเท็จจริง  หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(๘)   ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง  ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา  ๑๔  หรือมาตรา  ๑๕  อยู่ด้วย  ให้ลบหรือตัดทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
 
บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดูหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้  ในการนี้ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย  ทั้งนี้  เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น  คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
สิทธิของประชาชนหรือเอกชน  พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้กำหนดสิทธิของประชาชนหรือเอกชน  ดังนี้
-   สิทธิในการขอคำปรึกษาการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  ในฐานะเป็นหน่วยงานทางวิชาการและธุรการให้แก่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (มาตรา ๖)
-   สิทธิเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการ  บุคคลย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู  ขอสำเนา  หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา  ๙  ได้ คนต่างด้าวจะมีสิทธิ์ตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง (มาตรา ๙)
-   สิทธิขอข้อมูลข่าวสารอื่นใดของราชการนอกจากขอมูลข่าวสารของราชการที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้แล้ว  หรือที่จัดไว้ให้ประชาชนได้ค้นคว้าตามมาตรา  ๒๖  แล้วโดยคำขอนั้นได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะที่อาจเข้าใจได้ตามสมควร (มาตรา  ๑๑)
-   สิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับงานซึ่งหน่วยงานของรัฐจะต้องให้กับบุคคลนั้นหรือผู้กระทำแทนได้ตรวจดูหรือได้รับสำเนาข้อมูลข่าวสาร
ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลนั้น  (มาตรา  ๒๕ วรรค ๑)
-   สิทธิในการดำเนินการแทนผู้เยาว์  คนไร้ความสามารถคนเสมือนไร้ความสามารถ  หรือเจ้าของข้อมูลที่ถึงแก่กรรมตามมาตรา  ๒๓  การขอข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลหรือการแจ้งข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปยังที่ใดของบุคคลดังกล่าว  มาตรา  ๒๔  การให้ความยินยอมให้หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคนเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานของรัฐ และมาตรา  ๒๕  การได้รู้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับคนการขอให้แก้ไขหรือลงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงรวมทั้งมีสิทธิ์อุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีคำสั่งไม่ยินยอมแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารนี้  (มาตรา ๒๕ วรรค ๕)
-   สิทธิในการร้องเรียนผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐไม่จัดพิมพ์ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙ หรือไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้แก่ตนตามมาตรา ๑๑ หรือ ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า หรือเห็นว่าตนไม่ได้รับความสะดวก
โดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้นั้นมีสิทธิร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการฯ
-   สิทธิในการอุทธรณ์ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารใดตามมาตรา ๑๔ หรือมาตรา ๑๕ หรือมีคำสั่งไม่รับฟังคำคัดค้านของผู้มีประโยชน์
ได้เสียตามมาตรา ๑๗ ผู้นั้นอาจอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งนั้น โดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
(มาตรา ๑๘) แต่ถ้าอุทธรณ์คำสั่งไม่แก่ไข เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลข่าวสารให้ตรวจตามที่มีคำขอผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ภายใน ๓0 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งโดยยื่นคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้เจ้าของข้อมูลมีสิทธิร้องขอให้หน่วยงานของรัฐหมายเหตุคำขอของคนแนบไว้
กับข้อมูลข่าวสารส่วนที่เกี่ยวข้อง
 
ผู้สนใจสามารถสืบค้นรายงานข้อมูลข่าวสารของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี  ได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทรศัพท์ 0-3721-6670 หรือทาง www.dld.go.th/pvlo_pcr/
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานปศุส้ตว์จังหวัดปราจีนบุรี (ตามแบบ สขร.1)
 

    ประจำปี 2552   แบบ สขร.1 (ต.ค.51-ก.ย.52).pdf

 

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน
แบบ สขร.1 ตุลาคม 2552
แบบ สขร.1 พฤศจิกายน 2552
แบบ สขร.1 ธันวาคม 2552
แบบ สขร.1 มกราคม  2553
แบบ สขร.1 กุมภาพันธ์ 2553
แบบ สขร.1 มีนาคม   2553
แบบ สขร.1 เมษายน  2553
แบบ สขร.1 พฤษภาคม 2553
แบบ สขร.1 มิถุนายน 2553
แบบ สขร.1 กรกฎาคม 2553
แบบ สขร.1 สิงหาคม 2553
แบบ สขร.1 กันยายน 2553

 

 
 

นานาสาระ

โทรทัศน์  ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | mcot | NBT | ThaiPBS  | UBC  
ข้อมูลประจำวัน  ราคาหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยน | พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | มติชน | เดลินิวส์  | ข่าวสด | ไทยโพสต ์| แนวหน้า | กรุงเทพธุรกิจ  |  สยามรัฐ | คมชัดลึก | บ้านเมือง | สำนักข่าวไทย | ฐานเศรษฐกิจ
ค้นหาข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย | รหัสไปรษณีย์  | เช็คเที่ยวบิน | ตารางเดินรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | แผนที่ทางด่วน | เส้นทางเดินรถเมล์
ธนาคาร  กรุงไทย | กรุงเทพ | กสิกรไทย | อาคารสงเคราะห์ | ไทยพาณิชย ์| ธ.ก.ส. | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กรุงศรีอยุธยา | ไทยธนาคาร | นครหลวงไทย
อื่นๆ  ด้านปศุสัตว ์|  สลากออมสิน | ออมทรัพย์ทวีสิน | แปลภาษาทั้งหน้าเว็บ | ดิกชันนารี |  จองโรงแรม | เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
Yahoomail | HotMail | ไวรัสคอมพิวเตอร์ | ดิกชันนารีออนไลน์ I แปลภาษาทั้งหน้าเวบ | หน่วยงานในสังกัดกรมฯ | สำนักงาน ก.พ.
Copyright © 2019 Prachinburi Provincial Livestock Office All Rights Reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี Tel. 0-3721-6670 Fax. 0-3721-6670 กด 7 E-mail : pvlo_pcr@dld.go.th