foto1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสถิติ

     ****สถิติผู้เข้าชม****     

 

 

Login Form

การให้บริการ

 การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ 

 บริการจำหน่ายวัคซีน

 ขอตรวจประเมินหลักเกณฑ์  การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ลงสัตว์ปีก)

 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ศูนย์มาตรฐานฟาร์ม

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติผู้เยี่ยมชม

1304799
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
85
161
2306
1296841
16184
13220
1304799

Your IP: 18.234.111.56
Server Time: 2019-04-26 12:16:21

ยาสัตว์และวัตถุอันตราย

แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
 
           กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวของกรมปศุสัตว์ ที่รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพยาสัตว์มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2545 โดยในปีงบประมาณ 2553 ได้จัดทำโครงการจำนวน 2 โครงการ
          1.โครงการตรวจสอบคุณภาพยาต้านจุลชีพสำหรับสัตว์ โดยเก็บตัวอย่างจากร้านขายยาทั่วทุกภาคของประเทศ ชนิด penicillin, streptomycin และ enrofloxacin
          2.โครงการตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ที่จัดซื้อโดยสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย ชนิด tiamulin, albendazole, sulphonamide, trimethoprim, tylosin, doxycycline, gentamicin, ivermectin ,oxytetracycline,penicillin, streptomycin และ enrofloxacin เพื่อใช้ในราชการของกรมปศุสัตว์ทั่วประเทศวัตถุประสงค์เพื่อ ตรวจสอบคุณภาพ และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพในด้านปริมาณตัวยาสำคัญของยาสำหรับสัตว์ที่มีทะเบียนตำรับยา ประโยชน์ที่ได้โดยตรง คือเกษตรกรได้ใช้ยาที่มีคุณภาพ  ทำให้การป้องกันโรคมีประสิทธิผล แก้ปัญหาสารตกค้าง และเชื้อดื้อยา เพราะเมื่อพบปัญหาการผิดไปจากคุณภาพ  กรมปศุสัตว์จะแจ้งให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการต่อไป
 
 
แผนงานในอนาคต
ในปีงบประมาณ 2553 กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์  ได้จัดทำโครงการเพื่อขยายขอบเขตงานในเรื่องการตรวจสอบคุณภาพ และประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์
 
 
การพัฒนาบุคลากร
กลุ่มตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมประจำปี 2552 ซึ่งจัดฝึกอบรมโดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ และส่งเสริมความสามารถเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ โดยมีหลักสูตรการฝึกอบรมดังนี้    
 
       - ความไม่แน่นอนของการวัด (ทางสอบเทียบ) ในวันที่ 30– 31 มี.ค. 2552
       - ความไม่แน่นอนของการวัด (ทางจุลชีววิทยา) ในวันที่ 8– 9 เมษายน  2552
       -  การใช้ GC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 21– 24  เมษายน  2552
       - การใช้ HPLC ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 16– 19 มิถุนายน 2552
       - เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศจากวารสารสาระสังเขป Chemical Abstracts เพื่อการวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 25– 26 มิถุนายน  2552
       - การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบ ในวันที่ 29– 30 มิถุนายน  2552
       - การตรวจสอบสมรรถนะ UV-VIS Spectrophotometer ในวันที่ 1 – 2 กรกฎาคม  2552
       - ข้อกำหนด ISO/IEC 17025   ในวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม  2552
       - การสอบเทียบเครื่องชั่ง ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม  2552
       - การใช้ UV-VIS Spectrophotometer ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม  2552
       - การเก็บรักษาเชื้อจุลินทรีย์อ้างอิง ในวันที่ 25– 26 สิงหาคม  2552
       - การใช้ GC/MS ในงานวิเคราะห์ทดสอบ ในวันที่ 18 – 21 สิงหาคม  2552
 
 
ผลงานด้านการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาสัตว์
 
ปีงบประมาณ 2548 ได้ทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ปริมาณยา enrofloxacin ในตัวอย่างยาสัตว์สำเร็จรูป โดยดัดแปลงจากวิธีที่ใช้ตรวจสารตกค้าง enrofloxacin และ ciprofloxacin ด้วยเครื่อง HPLC พร้อมเครื่องตรวจวัดสารชนิด fluorescent และวิธีตรวจวิเคราะห์ ciprofloxacin แล้วทดสอบความใช้ได้ของวิธี (method validation) ตามหัวข้อที่กำหนดใน Validation of Compendial Methods ของ United State Pharmacopoeia คือ linearityand rang, accuracy, precision และ specificity
 
ปีงบประมาณ 2550 ได้ทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์น้ำที่ปนเปื้อนยากลุ่ม ไนโตรฟูแรนส์ (Nitrofurantoin, Furazolidone และ Furaltadone) คลอแรมเฟนนิคอล (Chloramphenicol) และไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazole, Dimethidazole และ lpronidazole) รวม 9 ชนิด ด้วยเทคนิค HPLC โดยใช้ SPE ชนิด Polymeric โดยความเข้มข้นของสารต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (LOD) และความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวิเคราะห์ปริมาณได้ (LOQ) อยู่ในช่วง 0.14 – 0.23 นาโนกรัม / มิลลิลิตร และ 0.46 – 0.77 นาโนกรัม/มิลลิลิตรตามลำดับ
 
ปีงบประมาณ 2551 ได้ทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีีวิเคราะห์น้ำที่ปนเปื้อนสารเร่งเนื้อแดง (Beta agonists) รวม 10 ชนิด (Cimaterol, Cimbuterol, Sulbutamol, Ractopamine, Cleanproperol, Clenbuterol, Ritodrine, Isoxsuprine, Mabuterol และ Mapenterol) ด้วย LC-MS โดยความเข้มข้นของสารต่ำสุดที่สามารถตรวจพบได้ (LOD) และความเข้มข้นต่ำสุดที่สารมารถวิเคราะห์ปริมาณได้ (LOQ) อยู่ในช่วง 0.017 – 0.37 นาโนกรัม/มิลลิลิตร และ 0.26 – 0.46 นาโนกรัม/มิลลิลิตรตามลำดับ
 
ปีงบประมาณ 2552 ได้ทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบการหาปริมาณยา Sulfa - Trimethoprim  ด้วย HPLC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ หาปริมาณยากลุ่มSulfonamide (Sulfadiazine, Trimethoprim, Sulfamerazine,Sulfadoxine, Sulfadimethoxine,  Sulfaguanidine,  Sulfathiazole,  Sulfamethazine,Sulfamethoxypyridazine , Sulfamethoxydiazine , Sulfamonomethaxine, Sulfamethoxazole และ Sulfaquinoxaline )ได้พร้อมกับ Trimethoprim และทำการพัฒนาวิธีทดสอบปริมาณสารสำคัญในผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ที่มี    ส่วนประกอบของ Glutaraldehyde และ Quaternaryammonium compound ในสูตรทะเบียนเดียวกัน
 
ปีงบประมาณ 2553 ได้ทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบการปนเปื้อนยากลุ่ม Fluroquinolone ในน้ำจากฟาร์มปศุสัตว์ด้วย LC-MS iontrap detector และทำการพัฒนาและทดสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบการปนเปื้อนสารกลุ่มเบต้าอโกนิสต์ในน้ำกิน จากฟาร์มปศุสัตว์ ด้วย LC-MS iontrap detector แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 07 มิถุนายน 2010 เวลา 10:03 น.)

 

 

นานาสาระ

โทรทัศน์  ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | mcot | NBT | ThaiPBS  | UBC  
ข้อมูลประจำวัน  ราคาหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยน | พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | มติชน | เดลินิวส์  | ข่าวสด | ไทยโพสต ์| แนวหน้า | กรุงเทพธุรกิจ  |  สยามรัฐ | คมชัดลึก | บ้านเมือง | สำนักข่าวไทย | ฐานเศรษฐกิจ
ค้นหาข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย | รหัสไปรษณีย์  | เช็คเที่ยวบิน | ตารางเดินรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | แผนที่ทางด่วน | เส้นทางเดินรถเมล์
ธนาคาร  กรุงไทย | กรุงเทพ | กสิกรไทย | อาคารสงเคราะห์ | ไทยพาณิชย ์| ธ.ก.ส. | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กรุงศรีอยุธยา | ไทยธนาคาร | นครหลวงไทย
อื่นๆ  ด้านปศุสัตว ์|  สลากออมสิน | ออมทรัพย์ทวีสิน | แปลภาษาทั้งหน้าเว็บ | ดิกชันนารี |  จองโรงแรม | เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
Yahoomail | HotMail | ไวรัสคอมพิวเตอร์ | ดิกชันนารีออนไลน์ I แปลภาษาทั้งหน้าเวบ | หน่วยงานในสังกัดกรมฯ | สำนักงาน ก.พ.
Copyright © 2019 Prachinburi Provincial Livestock Office All Rights Reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี Tel. 0-3721-6670 Fax. 0-3721-6670 กด 7 E-mail : pvlo_pcr@dld.go.th