foto1
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี

ข้อมูลสถิติ

     ****สถิติผู้เข้าชม****     

 

 

Login Form

การให้บริการ

 การให้บริการรักษาพยาบาลสัตว์ 

 บริการจำหน่ายวัคซีน

 ขอตรวจประเมินหลักเกณฑ์  การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ (ลงสัตว์ปีก)

 ใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม

 ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ 

 ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์

ศูนย์มาตรฐานฟาร์ม

แผนที่จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติผู้เยี่ยมชม

1286653
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
77
593
1097
1283656
11258
12843
1286653

Your IP: 54.82.99.169
Server Time: 2019-03-26 02:42:32

 

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรค ระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ดำเนินการผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์และ เวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์ ตลอดจน ผลิตและจัดหาน้ำเชื้อเพื่อใช้ในการผสมเทียม
 3. ดำเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ ด้านสุขภาพสัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์ ตลอดจนการ แปรรูปเนื้อสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
 4. ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
 5. ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
 6. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่กระทรวงหรือ คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

 

ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 6 ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2533

พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ พ.ศ. 2509

 

และร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522

 ฝ่ายบริหารทั่วไป
 1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินการบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงานและงานสถิติข้อมูล
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

 

 1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ให้บูรณาการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 2. นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ และงบประมาณของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
 3. จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร
 4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านปศุสัตว์
 5. ติดตาม ตรวจสอบและดำเนินการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์
 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์
 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ์แนวทางการแก้ไข ปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่
 2. วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ระบบการตลาดปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์ข้อมูล การพัฒนา เทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์
 3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการแผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์
 4. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพ อาหารสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฎหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มหลักสวัสดิภาพ สัตว์และ พัฒนาคุณภาพสินค้า ปศุสัตว์ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุม และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์ม และสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ์ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ
 2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้าน สุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การรักษาพยาบาลสัตว์ ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการรวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
 3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย
 ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ (ปศุสัตว์อำเภอ)
 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยว ข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัย สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ใน พื้นที่ที่รับผิดชอบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ โครงการพิเศษอื่นๆ แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

นานาสาระ

โทรทัศน์  ช่อง 3 | ช่อง 5 | ช่อง 7 | mcot | NBT | ThaiPBS  | UBC  
ข้อมูลประจำวัน  ราคาหุ้น | ราคาน้ำมัน | ราคาทองคำ | อัตราแลกเปลี่ยน | พยากรณ์อากาศ
หนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ | ผู้จัดการ | มติชน | เดลินิวส์  | ข่าวสด | ไทยโพสต ์| แนวหน้า | กรุงเทพธุรกิจ  |  สยามรัฐ | คมชัดลึก | บ้านเมือง | สำนักข่าวไทย | ฐานเศรษฐกิจ
ค้นหาข้อมูล  เบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย | รหัสไปรษณีย์  | เช็คเที่ยวบิน | ตารางเดินรถไฟ | ตารางเดินรถ บขส. | แผนที่ทางด่วน | เส้นทางเดินรถเมล์
ธนาคาร  กรุงไทย | กรุงเทพ | กสิกรไทย | อาคารสงเคราะห์ | ไทยพาณิชย ์| ธ.ก.ส. | ธนาคารแห่งประเทศไทย | กรุงศรีอยุธยา | ไทยธนาคาร | นครหลวงไทย
อื่นๆ  ด้านปศุสัตว ์|  สลากออมสิน | ออมทรัพย์ทวีสิน | แปลภาษาทั้งหน้าเว็บ | ดิกชันนารี |  จองโรงแรม | เสียภาษีทางอินเตอร์เน็ต | ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
 
Yahoomail | HotMail | ไวรัสคอมพิวเตอร์ | ดิกชันนารีออนไลน์ I แปลภาษาทั้งหน้าเวบ | หน่วยงานในสังกัดกรมฯ | สำนักงาน ก.พ.
Copyright © 2019 Prachinburi Provincial Livestock Office All Rights Reserved.
พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี Tel. 0-3721-6670 Fax. 0-3721-6670 กด 7 E-mail : pvlo_pcr@dld.go.th