Print this page
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 09:01

โครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการ โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

Written by 
Rate this item
(0 votes)

โครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการ  โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

 

           วันที่ 18 มกราคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี โดย นายวัชรพงษ์  ศรีตัมภวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังวัดปราจีนบุรี จัดโครงการประชุมสัมมนาชี้แจงผู้ประกอบการ  โรงฆ่าสัตว์เพื่อรองรับพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 ราย ดังนี้

1.   พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2556 และกฎหมายลำดับรอง

2.   ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการแจ้งการฆ่าสัตว์และออกหลักฐานการับแจ้งการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2560

3.   ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

4.   ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2560

5.   โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจ ผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

 

 

 

 

 

Read 103 times
ผู้ดูแลระบบ

Latest from ผู้ดูแลระบบ